vedtekter


Lover for Sørlandets Harehund Klubb stiftet 10/02-1940
Vedtatt av årsmøtet den 21.03.2024
Lovene er godkjent av Norske Harehund klubbers Forbund (NHKF)
for Norsk Kennel Klubb (NKK) den 20/4-2018

 
Kap. 1 Innledende bestemmelser
 
§1-1 Organisasjon og virkeområde

 
Klubbens navn er Sørlandets Harehund Klubb, og forkortes til SHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er gjennom Norske Harehund klubbers Forbund (NHKF) medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser. (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter de rasene som til enhver tid er tilsluttet Norske Harehund klubbers Forbund (NHKF)                                 
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i vestre del av Agder.
Klubben har verneting der hvor leder til enhver tid har sin adresse.         

§1-2 Formål
                                                                                 
SHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. SHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.
 
§1-3 Definisjoner:
            Klubbens organer:    
-  Årsmøtet
              -Ekstraordinært årsmøte
                                                       -   Styret                                                                      
-          Jaktprøvekomite
-          Utstillingskomite
-          Premiekomite
-      Valgkomite
                                                                            -    Særkomiteer                                                                           
                                                           
§ 1-4 Tilknytning og organisering
SHK er medlem i NHKF og NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
SHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lov mal for medlemsklubber og NHKF. Lov malen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lov malen.
                             
Kap. 2 Krav til medlemskap
 
§2-1 Medlemskap  
                                                                     
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Klubben har etablert ordning for familiemedlemsskap og æresmedlemskap.
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte SHK og NKKs virksomhet samt å følge SHK og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, NHKF eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap

                                                    
Medlemskap i klubben opphører ved:
a)    Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
b)     Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c)     Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d)     Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
                                                          

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, kontingent fastsatt av NHKFs representantskapsmøte samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.        
 
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
                                                         
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner mm gjelder i sin helhet. Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb/ forbund anmeldes eller behandles som disiplinærsak, forplikter klubben/ forbundet å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg. Behandling i Konfliktutvalget kan være som digitale møter. Konfliktutvalget kan avvise en sak til behandling dersom saken klart hører hjemme som disiplinærsak. Dersom Klubber eller Forbund saken vedrører har etablert et tilsvarende konfliktutvalg kan NKKs Konfliktutvalg rådføre seg med eller overføre behandlingen til dette konfliktutvalget. Konfliktutvalget skal bestå av minst 3 personer.
 
 
Kap. 3 Organisasjon
 
§3-1 Høyeste myndighet


Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av april.
Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
[Klubber kan være organisert i geografiske avdelinger som kan avholde egne årsmøter. Delegater fra distriktene møter på klubbens årsmøte som representanter for medlemmene i sitt distrikt. De klubber som ønsker en slik organisering gjennomfører dette etter de generelle prinsipper som gjelder i NKK og nedfeller dette i sitt lovverk.]


Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre.

§3-2 Møte og stemmerett
                                                        
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 1 uke har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes fysisk eller helt eller delvis digitalt.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.        
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. Med personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse på årsmøtet.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK/NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
 
§3-3 Innkalling

 
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                                                                                                            
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, SMS, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. Dersom SMS benyttes skal det henvises til klubbens nettside hvor en komplett samling med årsmøtepapirer forefinnes.

Med innkallelsen skal følge:                                                                                                                                                                                      -  Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at møtet skal avholdes digitalt.

Saksliste:
-          Årsberetninger fra styre og komiteer.
-          Regnskap med revisors beretning.
-          Forslag eller saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmer må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før årsmøtedato.
-          Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:
a)     Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b)     Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c)     Behandle årsberetninger
d)     Godkjenne regnskap med revisors beretning
e)     Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f)      Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g)     Vedta medlemskontingent
h)     Valg:
Styret:
-          Leder for 2 år
-          Nestleder for 2 år
-          5 styremedlemmer for 2 år
-          2 varamedlemmer for 1 år

Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst tilsvarende med opplisting.
 
Jaktprøvekomite:
-          4-6 personer velges for 2 år.
-          Leder velges på årsmøte.
 
Utstillingskomite:
-          6-8 personer velges for 2 år.
-          Leder velges på årsmøte
 
Premiekomite:
-          To personer velges for 2 år.
-          Leder velges på årsmøte.
 
Revisor:
-          2 revisorer velges for 2 år.
-          1 vararevisor velges for 1 år
 
Valgkomite:
-          Leder velges for 2 år.
-          2 medlemmer velges for 2 år.
-          1 vararepresentant velges for 1 år
 
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret/komiteer.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.
Tillitsvalgte som ønsker å trekke seg mellom årsmøtene må henvende seg skriftlig til styret.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.            
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
 
 
Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet


Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene, NHKF og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
 
                                                                                                     
§4-3 Styrets oppgaver er å
 
-          Lede klubben mellom årsmøtene
-          Avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres.

-          Drive klubben i samsvar med klubbens formål
-          Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
-          Holde kontakt med klubbens komiteer
-          Oppnevne og avvikle særkomiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer
-          Tildele hederstegn
-          Utnevne æresmedlemmer
-          Søke å koordinere sine aktiviteter med andre harehund-klubber
-          Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
-          Styre kan advare eller utelukke for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på en for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7.
 


 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
 
§5-1 Jaktprøvekomite

 
Årsmøtet velger leder og medlemmer til komiteen.
Jaktprøvekomiteen består av leder og 4-6 medlemmer. Leder har ansvaret for komiteens arbeid i tråd med gjeldene mandat for jaktprøvekomite.
 
§5-2 Utstillingskomite
 
Årsmøtet velger leder og medlemmer til komiteen.
Utstillingskomiteen består av leder og 6-8 medlemmer. Leder har ansvaret for komiteens arbeid i tråd med gjeldene mandat for utstillingskomite.
 
§5-3 Premiekomite
 
Årsmøtet velger leder og medlemmer til komiteen.
Premiekomiteen består av leder og ett ekstra medlem. Leder har ansvaret for komiteens arbeid.
  
§5-4 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-5 Revisor
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.


Kap. 6 Diverse bestemmelser


§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NHKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
 
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf. NKKs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.                           
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NHKF.
 
 
§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
•        Flest stemmer
Alminnelig flertall
•        50 % + 1 av de avgitte stemmer
•        Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
•        50 % + 1 av de avgitte stemmer
•        Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
•        2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
•        Blanke stemmer teller
•        Bruk er vedtektsfestet
 
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler
Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.