jaktprøvedommer utdanning

KRITERIER

Paragraf 8.2 i jaktprøvereglene for drivende hunder:
 • Egnede kandidater anmodes av respektive harehundklubbers styre om å utdanne seg til dommere.
 • Styrets vedtak om å fremme en kandidat skal være med alminnelig flertall.
 • Kandidaten må ha god erfaring med jakt med drivende hund.
 • Det må dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er vurderingsevne, pålitelighet og skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Kandidaten skal selv ha trent og ført hund til premie på jaktprøve.

Egne kriterier satt av styret i Sørlandets Harehundklubb: 

 • Minimum vært medlem i Sørlandets Harehundklubb det siste året.

UTDANNINGSREGLER FOR DOMMERE JMF JAKTPRØVEREGLENE TIL NHKF

UTDANNINGSREGLER FOR DOMMERE
8.1 Utdannelsen til jaktprøvedommer består av tre elementer: teoretisk kurs, elevarbeid og aspirantarbeid.

 8.2 Egnede kandidater anmodes av respektive harehundklubbers styre om å utdanne seg til dommere. Styrets vedtak om å fremme en kandidat skal være med alminnelig flertall. Kandidaten må ha god erfaring med jakt med drivende hund. Det må dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er vurderingsevne, pålitelighet og skriftlig og muntlig framstillingsevne. Kandidaten skal selv ha trent og ført hund til premie på jaktprøve.
 
8.3 Kandidaten mottar et utdanningskort som skal følge ham/henne under hele utdanningen. Kandidaten gjennomgår et teoretisk kurs ledet av en erfaren dommer kvalifisert til funksjonen som prøveleder og NKKs representant. Jaktprøvereglene og utfylling av protokoller gjennomgås nøye. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen.

 8.4 NHKF utarbeider eksamensoppgaver og oppnevner eksamensvakt. Vedkommende samler inn besvarelsene og sender dem i lukket konvolutt til gjennomgåelse. Utdanningskort med påtegning fra kursleder vedlegges.

 8.5 Eksamensbesvarelsene bedømmes av et utvalg oppnevnt av NHKFs styre. Utvalgets medlemmer må ha samme kvalifikasjoner som NKKs representant ved prøver, og de oppnevnes etter geografisk hensiktsmessig fordeling. Bedømmelsen er bestått/ikke bestått. Resultatet føres på utdanningskortet, som også underskrives av utvalgsmedlemmene.

 8.6 Kandidaten må før elevarbeidet avlegges være medlem i en harehundklubb tilsluttet NHKF.

 8.7 Praktiske elevarbeider kan utføres enkeltvis eller i gruppe, sammen med dommer som har minst 3 års praksis. Elevarbeidet kan avlegges under trening, vanlig jakt eller på prøver. Elevarbeid avlegges, hvis mulig, både på hare- og rådyrlos. Dommer og eventuelt NKKs representant og prøveleder påfører når og hvor elevarbeid er avlagt. Elevutdanningen administreres i sin helhet av klubber tilsluttet NHKF.

 8.8 Aspirantarbeid kan bare avlegges på terminfestede prøver (ÅP samlet og spredt, SP eller EP samlet og spredt). Det skal avlegges over to dager, med to forskjellige hunder og for forskjellige dommere. Aspiranter skal, hvis mulig, gå med hund som tidligere er premiert på prøve. Dommerne skal ha minst tre års praksis. Det skal gå bare en aspirant pr. dommer.

 8.9 På begge prøvedagene skal alle egenskapsmomentene være bedømt (dvs. minst 30 minutter hørt los oppnådd og losdyrets art med sikkerhet konstatert). Ett av aspirantarbeidene skal gjelde harelos, det andre rådyrlos, hvis mulig. Aspirantarbeidet leveres i lukket konvolutt til dommeren umiddelbart etter prøvedagen. Så snart som praktisk mulig etter at aspirantarbeidene er mottatt, innkalles aspiranten til eksaminasjon av NKKs representant, prøveleder og de aktuelle dommerne. Papirene sendes til NKK så snart som praktisk mulig etter at aspirantarbeidet er avlagt og de berørte parter har vært samlet. Dette gjelder også ÅP-separat, men aspiranten skal likevel møte på dommermøtet etter prøven.
 
Finner man å kunne innstille kandidaten til autorisasjon, fylles utdanningskortet ut med de nødvendige data. Kortet, aspirantarbeidene og 1 stk. passfoto sendes deretter til NKK, som avgjør om kandidaten autoriseres. NKK utsteder dommerautorisasjonskort og registrerer den nye dommeren. Hvis man ikke finner å kunne innstille kandidaten til autorisasjon, skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om kandidaten anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke, evt. hvor lenge kandidaten anbefales å vente

PRAKTISK INFORMASJON

 • Informasjon om klubbens jaktprøver finner man i terminlisten til NKK- den finner man HER
 • Informasjon om de ulike komiteene og styret i SHK finner man HER
 • Har man spørsmål knyttet til utdanningen: kontakt de som hadde ansvar for utdanninge, styret i SHK, jaktprøvekomiteen eller ring Norsk Kennel Klub (NKK). 
 • Når man skal avlegge elevarbeid eller aspirantarbeid så forventes det at kandidaten selv tar kontakt og avtaler med jaktprøvekomiteen om hvilken prøver som passer. 
 • Dommerkandidaten har ansvar for at papirer blir sendt inn, at dommerkort underskrives etc. 
 • Skulle dommerkortet komme bort eller man mangler underskrifter er det kandidatens ansvar å kontakte rette instans for å ordne dette
 • Prøveledelsen i SHK stiller seg alltid positive og prøver etter beste evne å legge tilrette for at de som måtte ønske det, får gå elev/aspirantarbeid ved våre prøver. Men det må foreligge en henvendelse fra kandidaten før prøven avholdes dersom det skal ordens. 
 • Både styret i SHK og Jaktprøvekomiteen er behjelpelig med å besvare spørsmål som dukker opp og eventuelt formidle kontaktinformasjon.